Liên hệ

CHI TIẾT LIÊN HỆ:

Liên hệ Tài trợ

Giám Đốc Sự kiện: Ms. Nguyễn Vân Anh
ĐT: +844 39 33 56 11 máy lẻ 18
DĐ: +84 906 061 688
Email: anh_nguyen@idg.com.vn

Liên hệ Thuyết trình và tham dự

Trưởng phòng Phát triển Sự kiện và Marketing: Ms. Hoàng Phương Anh
ĐT: +844 39 33 56 11 máy lẻ 20
DĐ: +84 983 191 086
Email: anh_hoang@idg.com.vn

Liên hệ Truyền thông và Báo chí

Trưởng phòng Truyền Thông: Ms. Pham Ngoc Tram Anh
ĐT: +844 3933 5611
DĐ: +844 98 384 3112
Email: anh_pham@idg.com.vn