Ông Thang Văn Phúc

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Viện trưởng Viện Những vấn đề phát triển (VIDS)

Ông Thang Văn Phúc

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Viện trưởng Viện Những vấn đề phát triển (VIDS)

Biography

CHUYÊN ĐỀ 2: EGOV

ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ ĐỂ CẢI CÁCH, CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG, GIA TĂNG TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VÀ CHỐNG THAM NHŨNG

Chủ trì: Ông Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Viện trưởng Viện Những vấn đề phát triển (VIDS)