Ông Nguyễn Thành Phúc

Cục trưởng, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Thành Phúc

Cục trưởng, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông

Biography

Chủ đề : Hiện trạng và định hướng triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử