Ông Nguyễn Quang Đồng

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam

Ông Nguyễn Quang Đồng

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam

Biography

Ông Nguyễn Quang Đông hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông. Ông là một nhà nghiên cứu chuyên về chính sách công và quản trị. Ông có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và tư vấn chính sách trong các lĩnh vực cải cách hành chính công và dịch vụ công, nền kinh tế thị trường, và đồng thời, ông có một sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề. về phát triển và xã hội dân sự.

Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông là một tổ chức nghiên cứu chuyên sâu trong các lĩnh vực Quản trị, Chính sách Công và Cải cách Thể chế. Thông qua việc cung cấp bằng chứng nghiên cứu chất lượng, thảo luận và phân tích chính sách chuyên sâu để hoạch định chính sách, các nhóm lợi ích, truyền thông và công chúng; Viện góp phần xây dựng các thể chế kinh tế thị trường, quản trị quốc gia minh bạch và dân chủ, hướng tới một Việt Nam thịnh vượng, bền vững và phát triển

Chủ đề bài nói :

Báo cáo & Công bố xếp hạng Chính phủ điện tử năm 2017