Ông Nguyễn Phương Bắc

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh

Ông Nguyễn Phương Bắc

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh

Biography

Diễn giả có  12 năm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh (từ năm 2002 đến năm 2014), chủ trì xây dựng đề án, quy hoạch, báo cáo, đề xuất các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, tăng trưởng xanh, thu hút đầu tư, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thông qua cải cách theo phương pháp chu trình hóa thủ tục đầu tư xây dựng, đất đai,..Từ năm 2014 đến nay, trên cương vị Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Ninh, diễn giả đã có nhiều sản nghiên cứu đạt giá trị cao được nhiều tỉnh tham khảo như: Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh; Nghiên cứu về Chỉ số PCI, PAPI; Chỉ số đo lường chất lượng quản trị địa phương; Bác sĩ doanh nghiệp, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, địa phương (DCI Bắc Ninh),…

Chủ đề bài nói :

Chính quyền điện tử trong cải thiện chất lượng quản trị địa phương: vai trò và nhận diện khó khăn

– Những điểm sáng nổi bật trong hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Ninh 2017 – Mô hình tổng thể xây dựng Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó ứng dụng xây dựng thành phố thông minh- Hệ thống phân tích Nền tảng về năng lực cạnh tranh vùng/địa phương; Các trụ cột của nền hành chính hiện đại, cải cách thể chế trong mối liên qua đến ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử- Tổng quan về Kiến trúc CQĐT tỉnh Bắc Ninh; đánh giá tình hình thực hiện trên phạm vi cả nước và địa phương về Nghị quyết 36a của Chính phủ về xây dựng chính quyền điện tử – Hệ  thống đánh giá chất lượng quản trị địa phương; Các Chỉ số đánh giá: PCI, PAPI, PAR index, SIPAS, ICT Index,  từ đó nghiên cứu tác động của ứng dụng CNTT đến chất lượng quản trị địa phương: Trường hợp đo lường qua Chỉ số PCI.- Nhận diện những yếu tố trong xây dựng vận hành chính quyền điện tử và đưa ra một số giải pháp.