Điểm nhấn hội thảo

Trong những năm gần đây, ứng dụng CNTT nhằm tinh giản bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển của Chính phủ điện tử nói riêng cũng như sự phát triển của kinh tế – xã hội nói chung. Một trong những mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử là “Việt Nam nằm trong nhóm 3 quốc gia đứng đầu ASEAN về chỉ số dịch vụ công trực tuyến (OSI) và chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (EDGI) của Liên hợp quốc”. Để làm được vậy, Chính phủ và Bộ ngành các cấp cần phối hợp chặt chẽ cũng như quyết tâm cao độ nhằm hiện đại hoá cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng hệ thống điện tử kết nối và liên thông từ trung ương tới địa phương, ứng dụng mạnh mẽ CNTT gắn chặt với công cuộc cải cách hành chính và phát triển dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4; đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Xuất phát từ bối cảnh đó, Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử 2018 có chủ đề là: “PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ HƯỚNG TỚI NỀN HÀNH CHÍNH HIỆN ĐẠI VÀ HIỆU QUẢ”. Hội thảo sẽ tiếp tục các trao đổi, đánh giá về thực trạng và đề ra những giải pháp cho việc ứng dụng CNTT trong sự phát triển của Chính phủ điện tử, nhằm tăng cường năng lực quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước đồng thời nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các dịch vụ công.

Hội thảo Quốc gia về Chính phủ Điện tử 2018, được tổ chức bởi Sở Thông tin & Truyền thông thành phố Hà Nội, Hiệp hội Truyền thông số Việt Nam và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và truyền thông, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 05/07/2018 tại Hà Nội.

NỘI DUNG HỘI THẢO